Home Page

Meet our Lunchtime Supervisors

Senior Lunchtime Supervisor - Mrs Jo McArthur
Class 1 - Mrs Jane Myers
Class 2 - Mrs Carole James
Class 3 - Mrs Natalie Davies
Class 4 - Mrs Sarah Warren
Class 5 - Mrs Eleanor Taylor
Class 6 - Mrs Julia Hackett
Class 7 - Mrs Louise Ormston
Class 8  - Ms Lynne Rutherford
Class 9 - Mrs Michelle Waller
Class 10 - Mrs Julie Champkin
Class 11 - Mrs Sue Fernandes
Class 12 - Mrs Maria Llewellyn

Top